Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige


Hem   |   Styrelse   |   Famös   |   Stipendier   |   Länkar   |   Föreläsningsarkiv   |   Reflektioner


Förteckning över familjeterapeuter   |   Förteckning över handledare   |   Förteckning över familjerekonstruktörer

Välkommen till Famös

Famös är en förening för familjeterapi i mellersta och östra Sverige. Medlemmar i föreningen är verksamma i Östergötland, Sörmland samt delar av Småland. De verksamhetsområden som finns representerade är bland andra barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, socialtjänst, familjerådgivning och olika institutioner som bedriver familjebehandling. 


Välkommen till Famös ÅRSMÖTE 16 februari 2022

I anslutning till seminariet med Katrin Byréus har Famös nöjet att bjuda in medlemmar till Årsmöte kl. 17:30–19:00.


Kreativa metoder – för individ- och grupputveckling och i handledning
 

Välkommen till ett seminarium med Katrin Byréus om Kreativa metoder som är ett
arbetssätt som erbjuder uttrycksmöjligheter som gör att människor kommer till sin rätt,
som ger energi, som väcker nyfikenhet och fantasi – ett lekutrymme där något nytt kan
skapas och inbjuder till nya sätt att samtala.

När: 16 februari 2022 kl. 13:00–17:00

Var: Missionskyrkan, Linköping

För vem: Behandlare, leg. psykoterapeuter och handledare


 


Familjeterapeuter reflekterar oktober 2021

Familjeterapeuter i tiden

Familjeprojektet förändras i takt med att vår kultur ändras; utvecklas eller invecklas. Därför är familjen inget statiskt begrepp utan förändras ständigt. En familj anno 2021 ser annorlunda ut än anno 1921. Många förändringar har skett vilket innebär att vi möter familjer med nya utmaningar. Det kan vara av värde att som familjeterapeut stanna upp och reflektera över familjens livsvillkor idag. Familjer behöver uppleva att terapeuter och behandlare har en modern familjesyn, för att stärka en upplevelse av en terapeut som lever i tiden och förstår de utmaningar familjen står inför.

Jag funderar lite nu och då över hur utvecklingen av könsroller eller genus påverkar terapirummet och vad den utvecklingen kräver av terapeuter. Min uppfattning är att den familjeterapeutiska teorin inte binder arbetsuppgifter eller funktioner till kön på något sätt. En familjeterapeut som arbetar utifrån teorin är egentligen inte på något sätt låst av olika funktioner.

 1. När vi pratar om par så inbegriper det alla olika kombinationer av kön i parrelationen;
     par är inte könsbundet. Ingen funktion i parrelationen är heller knuten till genus.

 2. När vi talar om föräldrateam eller föräldrar så binder inte heller den funktionen någon
     arbetsuppgift till specifikt genus (förutom förlossning och amning).

Familjeterapin kan ibland kritiseras för att den bidrar till att vidmakthålla könsroller och en ojämn maktordning mellan könen, samt bidrar till att försvåra utveckling och frigörelse från könsroller. Det är viktigt därför att poängtera att det är i terapeuternas och behandlarnas huvud som begränsningarna finns, tillsamman med familjernas egna formateringar. Själva teorin är fri från begränsningar av arbetsuppgifter och funktioner kopplat till genus. Familjeterapeuter behöver därför lite nu och då fundera över vad de själva lägger in i begreppet; par, föräldrar, barn vad avser könsroller. På vilket sätt bidrar vi till att utveckla och på vilket sätt bevarar vi könsroller i terapier? Det skulle vara intressant att under ett seminarium i Famös framgent diskutera vilka fallgroparna är för att vara en terapeut som bidrar till strukturer som stärker maktordningen mellan könen.

En intressant tanke som jag själv haft under de senaste åren är det faktum att könsroller förändrats mycket vad avser föräldrateamet. Förr fanns det tydliga emotionella och arbetsfunktioner knutna till genus; en mamma var på ett sätt och en pappa på ett annat.

I takt med tiden, kvinnors frigörelse samt männens intåg i familjen så har rollerna förändras; jag undrar vad en mamma och pappa framgent kommer att betyda? När jag träffar familjer i vilka föräldrarna växlar funktion, arbetsuppgifter, emotionella uttryck utifrån vilka dom är och inte deras genus, kan jag glädja mig åt det faktum att mamma och pappa framgent förmodligen bara kommer att vara en benämning på olika genus i föräldraskapet, utan någon som helst förutbestämd egenskap knuten till det. Vilken vunnen frihet för föräldrar och barn.

Linköping den 21 september 2021

Madeleine Cocozza

  


Familjeterapiföreningen FAMÖS bjuder in till föreläsningsdag på temat:

Sexologi i psykoterapeutiskt behandlingsarbete

När: Fredag den 3 december 2021 kl. 09:00–16:00.

Var: Missionskyrkan, Linköping.

För vem: Psykoterapeuter och behandlare.
 

09:00–12:00 Malin Drevstam

”Hur kan vi hjälpa våra klienter att hitta, förstå och fördjupa sin lust?”

Att sakna sexlust är ett av de vanligaste skälen till missnöje med sexlivet. Malin kommer att fokusera på kartläggning av, och vanliga orsaker bakom, låg sexlust med betoning på betydelsen av våra erfarenheter inom relationer och anknytning.

Malin Drevstam är socionom, leg. psykoterapeut och sexolog. Hon har en privat mottagning där hon träffar individer och par som har olika sexuella svårigheter. Malin föreläser och undervisar också i sexologi och har även skrivit flera böcker.
 

13:00–16:00 Hanna Möllås

”Att samtala med patienter om sexualitet”

När vi som terapeuter möter individer och par som har bekymmer med sexlivet är det bra om vi har kunskap om hur vi hjälper dem på bästa sätt. Hanna kommer att fokusera på att ge verktyg för att förstå och prata om detta ämne på ett hjälpsamt sätt.

Hanna Möllås är leg. barnmorska, leg psykoterapeut med familjeinriktning samt har även flera auktorisationer i sexologi. Hon föreläser kring sexuell hälsa och driver en samtalsmottagning med inriktning mot dessa frågor. Hon har författat flera böcker och driver Lustpodden, om lust och relationer i terapi.
 

Anmälan: Görs till gunilla.ringdahl@grterapi.se senast den 15/10. På grund av coronarestriktioner är max antal deltagare 60 personer. Faktura mejlas när anmälan gjorts.

Kostnad: 1 000:- kr. I kostnaden ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika. Obs! Ange specialkost i din anmälan om du önskar det.

Praktisk info: Parkering finns i samma byggnad som Missionskyrkan.

Vid frågor kontaktas: maria@relationsmottagningen.se.

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning.


 

 

Tidigare reflektioner hittar du här! 

 


Copyright © Famös 2021-11-21 info@famos.se. Famös är lokalförening knuten till Svenska föreningen för familjeterapi, sfft